رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

عکاس: سیدرضا زینلی

رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴

رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴

رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴

رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴

رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴

رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴

رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴

رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴

رو نمایی از ارتقا پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل چهارم تلفن همراه با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲