آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

آغاز عملیات اجرایی پالایشگاه آناهیتا با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 10 شهریور 1394

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۳