تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

عکاس: سیدرضا زینلی

تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴

تجدید میثاق مسوولین و کارکنان ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی به مناسبت هفته تعاون شهریور 94

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴