دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

عکاس: سیدرضا زینلی

دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دیدار مقام عالی وزارت با وزیر کار و رفاه اجتماعی مکزیک شهریور 94 مجموعه تلاش

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲