دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

عکاس: سیدرضا زینلی

دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴

دهمین جشنواره تعاونی های برتر با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی مجموعه تلاش شهریور 94

سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲