دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

عکاس: سیدرضا زینلی

دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

دیدار تلاشگران عرصه تعاون با رییس جمهور شهریور 94

یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۳