بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴

بازدید وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کارگاه ساختمانی در غربی ترین نقطه تهران 23 شهریور 1394

سه شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲