اغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دبیرستان امام صادق مهر 1394

عکاس: سیدرضا زینلی

اغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دبیرستان امام صادق مهر 1394

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴

اغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دبیرستان امام صادق مهر 1394

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴

اغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دبیرستان امام صادق مهر 1394

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴

اغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دبیرستان امام صادق مهر 1394

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴

اغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دبیرستان امام صادق مهر 1394

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴

اغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دبیرستان امام صادق مهر 1394

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴

اغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دبیرستان امام صادق مهر 1394

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴

اغاز سال تحصیلی جدید با حضور مهندس کلانتری معاون وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دبیرستان امام صادق مهر 1394

چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴