دیدار سفیر روسیه با قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل ابان 94

عکاس: سیدرضا زینلی

دیدار سفیر روسیه با قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل ابان 94

دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴

دیدار سفیر روسیه با قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل ابان 94

دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴

دیدار سفیر روسیه با قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل ابان 94

دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴

دیدار سفیر روسیه با قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل ابان 94

دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴

دیدار سفیر روسیه با قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل ابان 94

دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴

دیدار سفیر روسیه با قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل ابان 94

دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴

دیدار سفیر روسیه با قائم مقام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در امور بین الملل ابان 94

دوشنبه ۴ آبان ۱۳۹۴