دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

عکاس: حمید ملکی

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار روسیه ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴