اشنایی با ظرفیت های اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سفرای کشورهای خارجی ابان 94

عکاس: حمید ملکی

اشنایی با ظرفیت های اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سفرای کشورهای خارجی ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

اشنایی با ظرفیت های اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سفرای کشورهای خارجی ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

اشنایی با ظرفیت های اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سفرای کشورهای خارجی ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

اشنایی با ظرفیت های اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سفرای کشورهای خارجی ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

اشنایی با ظرفیت های اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سفرای کشورهای خارجی ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

اشنایی با ظرفیت های اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سفرای کشورهای خارجی ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

اشنایی با ظرفیت های اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سفرای کشورهای خارجی ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

اشنایی با ظرفیت های اقتصادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سفرای کشورهای خارجی ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴