بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

عکاس: سیدرضا زینلی

بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۴

بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

بیمه نظام سلامت و رفاه اجتماعی با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تالار الغدیر دانشکده مدیریت ابان 94

سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲