ایین تکريم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

عکاس: سیدرضا زینلی

ایین تکریم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

ایین تکریم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

ایین تکریم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

ایین تکریم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

ایین تکریم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

ایین تکریم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

ایین تکریم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

ایین تکریم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴

ایین تکریم مقام کتاب داران و ترویج فرهنگ کتاب خوانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تالار وحدت ابان 94

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲