یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

عکاس: سیدرضا زینلی

یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

یازدهمین کنفرانس منابع انسانی با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سالن همایش های صدا و سیما ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲