اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

عکاس: سیدرضا زینلی

اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴

اختتامیه نخستین دوره کتاب سال اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور (نشان دهخدا) با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی ابان 94

چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۳