بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴

بازدید دکتر ربیعی از خانه سالمندان ارامنه سوسه مایریک به مناسبت سال نو میلادی 11 دی 1394

شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲