تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

عکاس: سیدرضا زینلی

تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴

تودیع و معارفه معاون امور حقوقی و مجلس با حضور دکتر فیروز ابادی قائم مقام وزیر ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۲