دیدار خانم دکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین جمهوری اسلامی افغانستان با دکتر ربیعی 15 دی 1394

دیدار خانم دکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین جمهوری اسلامی افغانستان با دکتر ربیعی 15 دی 1394

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار خانم دکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین جمهوری اسلامی افغانستان با دکتر ربیعی 15 دی 1394

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار خانم دکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین جمهوری اسلامی افغانستان با دکتر ربیعی 15 دی 1394

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار خانم دکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین جمهوری اسلامی افغانستان با دکتر ربیعی 15 دی 1394

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار خانم دکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین جمهوری اسلامی افغانستان با دکتر ربیعی 15 دی 1394

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴