دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار افغانستان دی ماه 94

عکاس: حمید ملکی

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار افغانستان دی ماه 94

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار افغانستان دی ماه 94

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار افغانستان دی ماه 94

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار افغانستان دی ماه 94

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار افغانستان دی ماه 94

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار افغانستان دی ماه 94

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴

دیدار وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با وزیر کار افغانستان دی ماه 94

چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۴