نشست مشترک اعضای کمیسیون ، بهداشت و درمان ، مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست مشترک اعضای کمیسیون ، بهداشت و درمان ، مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

نشست مشترک اعضای کمیسیون ، بهداشت و درمان ، مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

نشست مشترک اعضای کمیسیون ، بهداشت و درمان ، مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

نشست مشترک اعضای کمیسیون ، بهداشت و درمان ، مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

نشست مشترک اعضای کمیسیون ، بهداشت و درمان ، مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

نشست مشترک اعضای کمیسیون ، بهداشت و درمان ، مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴

نشست مشترک اعضای کمیسیون ، بهداشت و درمان ، مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دی ماه 94

دوشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۴