دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵

دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵

دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵

دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵

دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵

دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵

دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵

دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵

دیدار عیدانه دکتر روحانی با سالمندان و معلولین مرکز خیریه کامرانی شهرقدس ۱ فروردین ۱۳۹۵

دوشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲