دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

عکاس: سیدرضا زینلی

دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵

دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵

دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵

دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵

دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵

دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵

دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵

دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵

دیدار نوروزی دکتر علی ربیعی با کارکنان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی فروردین 95

یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲