دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

عکاس: سیدرضا زینلی

دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵

دومین نشست اموزشی اجرایی کنوانسیون مبارزه با فساد ، با حضور مهندس فیروز ابادی قایم مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، فروردین 95

شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲