نشست خبری دکتر منصوری ، معاون توسعه کار افرینی و اشتغال به مناسبت هفته کارگر ، فروردین 95

نشست خبری دکتر منصوری ، معاون توسعه کار افرینی و اشتغال به مناسبت هفته کارگر ، فروردین 95

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

نشست خبری دکتر منصوری ، معاون توسعه کار افرینی و اشتغال به مناسبت هفته کارگر ، فروردین 95

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

نشست خبری دکتر منصوری ، معاون توسعه کار افرینی و اشتغال به مناسبت هفته کارگر ، فروردین 95

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

نشست خبری دکتر منصوری ، معاون توسعه کار افرینی و اشتغال به مناسبت هفته کارگر ، فروردین 95

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

نشست خبری دکتر منصوری ، معاون توسعه کار افرینی و اشتغال به مناسبت هفته کارگر ، فروردین 95

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

نشست خبری دکتر منصوری ، معاون توسعه کار افرینی و اشتغال به مناسبت هفته کارگر ، فروردین 95

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

نشست خبری دکتر منصوری ، معاون توسعه کار افرینی و اشتغال به مناسبت هفته کارگر ، فروردین 95

یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵