نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری مشترک روسای سازمان های بیمه گر و رفاه اجتماعی بیمارستان میلاد اردیبهشت 95

چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲