نشست خبری به مناسبت هفته ی کارگر با حضور مهندس حیدریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 95

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست خبری به مناسبت هفته ی کارگر با حضور مهندس حیدریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 95

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری به مناسبت هفته ی کارگر با حضور مهندس حیدریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 95

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری به مناسبت هفته ی کارگر با حضور مهندس حیدریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 95

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری به مناسبت هفته ی کارگر با حضور مهندس حیدریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 95

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری به مناسبت هفته ی کارگر با حضور مهندس حیدریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 95

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری به مناسبت هفته ی کارگر با حضور مهندس حیدریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 95

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

نشست خبری به مناسبت هفته ی کارگر با حضور مهندس حیدریان معاون امور فرهنگی و اجتماعی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت 95

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵