حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

عکاس: سیدرضا زینلی

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراسم ، زنان ، کار و توسعه اجتماعی اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲