حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در کارناوال ، کار و نشاط به مناسبت هفته کارگر اردیبهشت 95

سه شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲