همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

عکاس: سیدرضا زینلی

همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

همایش تقدیر از زنان کارگر ، کارخانه نیرو موتور قم با حضور دکتر ربیعی اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲