دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

عکاس: سیدرضا زینلی

دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

دیدار دکتر ربیعی با مراجع و علمای شهر قم اردیبهشت 95

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲