طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

عکاس: سیدرضا زینلی

طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

طرح سراسری جایگزینی تاکسی های فرسوده با خود روهای ، اریو ، هایس با حضور دکتر کلانتری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، اردیبهشت 95

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲