واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

عکاس: حمید ملکی

واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

واگذاری واحد های مسکونی به خانواده های بیش از دو معلول در صفادشت شهریار توشط وزیر تعاون ،کار ورفاه اجتماعی 95.5.11

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲