بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

عکاس: سیدرضا زینلی

بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵

بهره برداری هم زمان از 8 پروژه مهم و موثر در راستای تکریم ارباب و رجوع و تسهیل امور بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با حضور دکتر ربیعی مرداد 95

دوشنبه ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۳