رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

عکاس: حمید ملکی

رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

چهارشنبه ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

چهارشنبه ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

چهارشنبه ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

چهارشنبه ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

چهارشنبه ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

چهارشنبه ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

چهارشنبه ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

چهارشنبه ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمای وافتتاح طرح نظام مدیریت بهداشت ایمنی و حفاظت محیط زیست توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 95.5.12

چهارشنبه ۱۳ اَمرداد ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۴