رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵

رونمایی از سامانه ی جامع پاسخگویی به شکایات ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۵