حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

عکاس: حمید ملکی

حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵

حضور وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی و وزیر فناوری و ارتباطات در برنامه توسعه کسب و کار اشتغال پایدار(تکاپو)نشست استان کردستان در صنعت فناوری اطلاعات وارتباطات95.5.19

سه شنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۳