نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

عکاس: سید رضا زینلی

نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست ملی هماهنگی وآغاز اجرایی پروزه های طرح توسعه کسب وکار واشتغال پایدار(تکاپو)صنعت زنبورداران ایران باحضور وزیران جهاد کشاورزی و وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی1395.5.20

چهارشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲