نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست نمایندگان خراسان شمالی و استاندار محترم با وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرداد 95

یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۳