نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

عکاس: حمید ملکی

نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

نشست مجمع نمایندگان استان گلستان واستاندار محترم با دکتر علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی1395.5.25

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲