دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

عکاس: حمید ملکی

دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵

دیدار آزادگان عزیز باآقای فیروز آبادی قائم مقام وزارتعاون،کار و رفاه اجتماعی به مناسبت سالر روز ورود آزادگان عزیزبه میهن 95.5.26

سه شنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۳