بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

عکاس: سیدرضا زینلی

بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵

بازدید دکتر ربیعی از کلیسای گئورک مقدس ، همزمان با اغاز سال نو میلادی دیماه 95

یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۴