افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

عکاس: سیدرضا زینلی

افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵

افتتاح دومین نمایشگاه ، توانمندیهای بخش تعاون ، با رویکرد صادرات

یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۴