نشست شورای عالی کار با حضور مهندس هفده تن معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیماه 95 َ

عکاس: سیدرضا زینلی

نشست شورای عالی کار با حضور مهندس هفده تن معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیماه 95 َ

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

نشست شورای عالی کار با حضور مهندس هفده تن معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیماه 95 َ

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

نشست شورای عالی کار با حضور مهندس هفده تن معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیماه 95 َ

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

نشست شورای عالی کار با حضور مهندس هفده تن معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیماه 95 َ

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

نشست شورای عالی کار با حضور مهندس هفده تن معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیماه 95 َ

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

نشست شورای عالی کار با حضور مهندس هفده تن معاون روابط کار ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دیماه 95 َ

چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵