بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

عکاس: سیدرضا زینلی

بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

بازدید اقای یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از اداره ی کار جنوب غرب تهران بهمن 95

دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲