همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

عکاس: سیدرضا زینلی

همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

همایش رشد فراگیر تاویلی از اقتصاد مقاومتی ، (رشد ، اشتغالزا ، چالش و راهکارها ) با حضور دکتر ربیعی بهمن 95

چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۴