تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

عکاس: سیدرضا زینلی

تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

تجدید میثاق مدیران و کارکنان مزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با ارمانهای امام راحل ، بهمن 95

سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲