دیدار سفیر اسپانیا و هیات همراه با دکتر میرزایی معاون امور اقتصادی ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بهمن 95

دیدار سفیر اسپانیا و هیات همراه با دکتر میرزایی معاون امور اقتصادی ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بهمن 95

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

دیدار سفیر اسپانیا و هیات همراه با دکتر میرزایی معاون امور اقتصادی ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بهمن 95

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

دیدار سفیر اسپانیا و هیات همراه با دکتر میرزایی معاون امور اقتصادی ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بهمن 95

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

دیدار سفیر اسپانیا و هیات همراه با دکتر میرزایی معاون امور اقتصادی ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بهمن 95

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

دیدار سفیر اسپانیا و هیات همراه با دکتر میرزایی معاون امور اقتصادی ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بهمن 95

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

دیدار سفیر اسپانیا و هیات همراه با دکتر میرزایی معاون امور اقتصادی ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بهمن 95

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

دیدار سفیر اسپانیا و هیات همراه با دکتر میرزایی معاون امور اقتصادی ، وزارت ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بهمن 95

چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵