مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

عکاس: سیدرضا زینلی

مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵

مراسم راهپیمایی یوم الله 22بهمن با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۵