کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

عکاس: سیدرضا زینلی

کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

کارگروه تخصصی ستاد راهبردی نظام نامه ایمنی صنعت نفت بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲