پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

عکاس: سیدرضا زینلی

پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵

پنجاه و پنجمین نشست کمیته ی فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر بهمن 95

سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
صفحه ۱ از ۲